Izredna odpoved s strani delavca

Izredna odpoved s strani delavca je ukrep, pri katerem delavec prekine delovno razmerje z delodajalcem brez vnaprejšnjega obvestila ali upoštevanja odpovednega roka.

Več o izrednih odpovedi si lahko preberete tukaj: Izredna odpoved zaposlitve

Izredna odpoved s strani delavca je zakonsko dovoljena v nekaterih posebnih primerih, ko so izpolnjeni določeni pogoji. Spodaj so navedeni primeri, v katerih je dovoljeno dati izredno odpoved s strani delavca:

 1. Hude kršitve s strani delodajalca: Če delodajalec hudo krši pogodbene obveznosti ali zakonodajo o delovnih razmerjih, na primer z neizplačevanjem plače, neupoštevanjem zakonskih standardov varnosti in zdravja pri delu ali drugimi hujšimi kršitvami, lahko delavec da izredno odpoved.
 2. Nevarnost za zdravje ali življenje delavca: Če delavec meni, da nadaljevanje dela pri delodajalcu predstavlja resno nevarnost za njegovo zdravje ali življenje, lahko da izredno odpoved. To lahko vključuje situacije, kot so nevarnost za življenje zaradi pomanjkljive varnosti na delovnem mestu ali hudega nadlegovanja na delovnem mestu.
 3. Nadomestno delo: Če delodajalec naloži delavcu delo, ki bistveno odstopa od tistega, za katerega je bil najet, in delavec tega dela ne more opravljati zaradi objektivnih razlogov (na primer, če ima posebne zdravstvene omejitve), lahko da izredno odpoved.
 4. Prekinitev delovnega razmerja zaradi delodajalčeve kršitve: Če delodajalec krši pogodbo o zaposlitvi, na primer s spremembo pogojev dela brez soglasja delavca, lahko delavec pod določenimi pogoji prekine delovno razmerje z izredno odpovedjo.

Vsak primer izredne odpovedi s strani delavca mora biti dobro utemeljen in v skladu s slovensko zakonodajo. Delavec se mora posvetovati s pravnim strokovnjakom ali sindikatom, preden sprejme odločitev o izredni odpovedi, saj lahko napačno izvedena odpoved privede do pravnih posledic.

Postopek izredne odpovedi s strani delavca

Postopek izredne odpovedi s strani delavca v Sloveniji je urejen v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delavec, ki želi podati izredno odpoved, mora upoštevati določene korake in pogoje, ki jih predpisuje zakonodaja. Spodaj so osnovni koraki in informacije, ki jih mora delavec upoštevati:

 1. Razlogi za izredno odpoved: Delavec mora imeti utemeljen razlog za izredno odpoved. To je lahko na primer huda kršitev s strani delodajalca, ki ogroža delavca ali neupoštevanje zakonodaje s strani delodajalca. Razlog za izredno odpoved mora biti resen in dovolj utemeljen.
 2. Pisna izjava o odpovedi: Delavec mora svojo odločitev o izredni odpovedi podati v pisni obliki. V pisavi izjavi mora natančno opisati razlog, zaradi katerega daje odpoved, in navesti vse relevantne podatke.
 3. Opozorilo delodajalcu: Preden poda izredno odpoved, mora delavec običajno pisno opozoriti delodajalca na svoje pomisleke ali težave ter mu dati razumski rok za odpravo kršitev ali razmer. To ni vedno potrebno, vendar je priporočljivo, razen v primerih, ko razmere takojšnje odpovedi ne dopuščajo.
 4. Skladnost s predpisi o odpovednem roku: Če so izpolnjeni pogoji za izredno odpoved, delavec ni dolžan upoštevati odpovednega roka, kot je to običajno pri redni odpovedi. Izredna odpoved s strani delavca lahko velja takoj, ko je bila pravilno podana.
 5. Obvestilo delodajalcu: Delavec mora delodajalca pisno obvestiti o svoji izredni odpovedi in mu predložiti vse potrebne dokumente in pojasnila, če je to potrebno.
 6. Morebitne pravne posledice: Delavec mora biti pripravljen na morebitne pravne posledice svoje izredne odpovedi. Delodajalec ima pravico, da se odzove na odpoved in zahteva sodno presojo njenega utemeljenja. V primeru neveljavne odpovedi lahko delodajalec zahteva odškodnino ali povračilo škode.

Pri izredni odpovedi je pomembno upoštevati vse zakonske zahteve in se posvetovati s pravnikom ali sindikatom, da bi zagotovili, da je postopek izveden pravilno. Prav tako je priporočljivo, da delavec dokumentira vse dogodke in komunikacijo v zvezi z izredno odpovedjo, saj to lahko služi kot dokaz v morebitnih pravnih postopkih.

Posledice izredne odpovedi s strani delavca v Sloveniji

 1. Brez odpovednega roka: Izredna odpoved s strani delavca omogoča takojšnjo prekinitev delovnega razmerja, brez upoštevanja odpovednega roka. Delavec lahko zapusti delo takoj po izredni odpovedi.
 2. Brez pravice do odpravnine: V primeru izredne odpovedi s strani delavca delavec običajno nima pravice do odpravnine. Odpravnina je običajno izplačana le v primeru redne odpovedi s strani delodajalca ali v nekaterih drugih posebnih primerih, ki jih določa zakonodaja.
 3. Pravica do nadomestila za brezposelnost: Pravica do nadomestila za brezposelnost po izredni odpovedi s strani delavca lahko obstaja, vendar je odvisna od okoliščin odpovedi. Če je izredna odpoved utemeljena na kršitvah s strani delodajalca, ki resno ogrožajo delavčevo zaposlitev ali zdravje, lahko delavec v nekaterih primerih uveljavlja pravico do nadomestila za brezposelnost pri Zavodu za zaposlovanje. Vendar pa je to odvisno od presoje Zavoda za zaposlovanje in drugih okoliščin primera.

Zanimivo pojasnilo:

V vsakem primeru izredne odpovedi s strani delavca je pomembno, da delavec upošteva zakonske določbe in se posvetuje s pravnim strokovnjakom ali sindikatom, da bi razumel svoje pravice in obveznosti v tej situaciji. Prav tako je priporočljivo, da se dokumentirajo vsi relevantni dogodki in komunikacija med delavcem in delodajalcem v zvezi z odpovedjo, saj lahko to služi kot dokaz v morebitnih pravnih postopkih.

Ademia logo

Uredništvo

Svet slovenskih strokovnjakov za zakonodajo glavnih področij, kot so kadrovsko delo, računovodstvo in finance ter pravo.

Leave a Comment