Odpoved iz krivdnih razlogov

Odpoved pogodbe iz krivdnih razlogov je pomemben in kompleksen del delovnopravne zakonodaje, ki ureja prenehanje delovnega razmerja na pobudo delodajalca zaradi kršitev ali neustreznega vedenja delavca.

Pomen redne in izredne odpovedi

 1. Redna Odpoved: je standardni postopek prekinitve delovnega razmerja, ki zahteva odpovedni rok. Ta vrsta odpovedi se lahko izvede, ko delodajalec ugotovi, da so razlogi za prenehanje delovnega razmerja trajne narave, kot so poslovni razlogi, nesposobnost ali krivdni razlogi. V primeru krivdnih razlogov mora delodajalec običajno dokazati, da je delavec kršil določene pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja. Redna odpoved omogoča nekaj časa za prilagoditev tako delavcu kot delodajalcu, saj delovno razmerje ne preneha takoj.
 2. Izredna Odpoved: omogoča takojšnje prenehanje delovnega razmerja brez odpovednega roka, vendar le v strogo določenih okoliščinah. Uporablja se v primerih hujših kršitev, kot so hude kršitve delovnih obveznosti, kazniva dejanja, zlorabe in podobno. Ta vrsta odpovedi je namenjena situacijam, kjer nadaljevanje delovnega razmerja ni več mogoče zaradi resnosti dejanj delavca. Pri izredni odpovedi je dokazno breme običajno na strani tistega, ki odpoveduje pogodbo.

Pravne osnove odpovedi

Pravne osnove za odpoved pogodbe o zaposlitvi izhajajo iz nacionalne zakonodaje, ki ureja delovna razmerja. Ta zakonodaja natančno opredeljuje pogoje, postopke in pravice povezane z odpovedjo. Ključni elementi vključujejo:

 • Dopustnost odpovedi: Zakonodaja natančno določa, kdaj je odpoved dopustna, kakšni morajo biti razlogi za odpoved in kako se mora postopek izvesti.
 • Obveznosti pred odpovedjo: Preden delodajalec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, mora običajno izpolnjevati določene obveznosti, kot je pisno opozorilo delavcu.
 • Vročanje odpovedi: Postopek vročanja odpovedi je prav tako reguliran, da zagotovi, da so vse stranke ustrezno obveščene.
 • Pravice delavca: Delavci imajo ob odpovedi določene pravice, vključno z možnostjo zagovora, pravico do pravnega varstva in v nekaterih primerih pravico do odpravnine.

Razumevanje teh aspektov je ključno za pravilno upravljanje procesa odpovedi in za zagotovitev, da so postopki izvedeni pravično in v skladu z zakonom. Odpoved iz krivdnih razlogov ni le pravni postopek, ampak ima tudi pomembne posledice za delovno življenje posameznika, zato je treba pri njenem izvajanju ravnati skrbno in premišljeno.

Splošna Načela odpovedi

Razlaga 82. člena: definicija redne in izredne odpovedi

 1. Redna Odpoved (1. odstavek): Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi je postopek, ki omogoča pogodbeni stranki (bodisi delavcu bodisi delodajalcu) prekinitev delovnega razmerja z upoštevanjem odpovednega roka. Ta odpovedni rok je časovno obdobje, ki omogoča tako delavcu kot delodajalcu, da se pripravita na zaključek delovnega razmerja.
 2. Izredna Odpoved (2. odstavek): Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi omogoča pogodbeni stranki prekinitev delovnega razmerja brez odpovednega roka v primerih, ki so natančno določeni v zakonu. To so običajno situacije, kjer nadaljevanje delovnega razmerja ni več mogoče zaradi resnih kršitev ali okoliščin.
 3. Celovita Odpoved (3. odstavek): Zakon določa, da je možno pogodbo o zaposlitvi odpovedati samo v celoti, kar pomeni, da ni možno odpovedati le dela pogodbenih obveznosti.

Opredelitev dopustnosti odpovedi iz 83. člena: možnosti in omejitve za delavca in delodajalca

 1. Možnost Delavca za Redno Odpoved (1. odstavek): Delavec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez potrebe po navedbi razlogov. To mu daje pravico, da brez utemeljitve odstopi od delovnega razmerja, upoštevaje odpovedni rok.
 2. Utemeljen Razlog za Delodajalca (2. odstavek): Delodajalec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi samo, če za to obstaja utemeljen razlog, ki je lahko povezan z delavčevim vedenjem, sposobnostmi ali drugimi zakonitimi razlogi.
 3. Izredna Odpoved za Obe Stranki (3. odstavek): Tako delavec kot delodajalec lahko izredno odpovesta pogodbo o zaposlitvi iz razlogov, ki so določeni z zakonom. To so običajno hujše kršitve ali okoliščine.
 4. Neveljavnost Odpovedi v Določenih Primerih (4. in 5. odstavek): Zakon določa nekatere okoliščine, v katerih je odpoved neveljavna, na primer, če je bila podana pod prisilo, zaradi zavajanja ali iz drugih nezakonitih razlogov.

Dokazno breme po 84. členu: kdo mora dokazati pravilnost odpovedi

 1. Redna Odpoved s Strani Delodajalca (1. odstavek): Če delodajalec redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi, nosi dokazno breme. To pomeni, da mora delodajalec dokazati, da so razlogi za odpoved resnični in zakoniti.
 2. Izredna Odpoved (2. odstavek): Pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi nosi dokazno breme stranka, ki odpoveduje pogodbo. To velja tako za delodajalce kot delavce. V praksi to pomeni, da mora stranka, ki se odloči za izredno odpoved, dokazati, da so razlogi za takšno odpoved utemeljeni in skladni z zakonom.

Ti členi skupaj zagotavljajo pravno strukturo, ki ureja različne aspekte odpovedi pogodbe o zaposlitvi, pri čemer posebno pozornost namenjajo pravičnosti, transparentnosti in zakonitosti postopka. Pravilno razumevanje in upoštevanje teh načel je bistveno za zagotavljanje zakonite in pravične prakse odpovedi.

Postopek pred odpovedjo

Dolžnosti delodajalca pred odpovedjo (85. člen)

 1. Pisno opozorilo: Preden delodajalec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga, mora najprej pisno opozoriti delavca na kršitve obveznosti iz delovnega razmerja. Opozorilo mora vsebovati opis kršitve in opozorilo, da lahko ponovna kršitev vodi v odpoved. Opozorilo mora biti izdano v določenih rokih od ugotovitve kršitve.
 2. Zagovor delavca: Pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga ali iz razloga nesposobnosti mora delodajalec delavca pisno seznaniti z očitki in mu omogočiti zagovor v razumnem roku. Ta postopek zagotavlja, da ima delavec priložnost izraziti svoj pogled na zadevo in pojasniti morebitne nesporazume.
 3. Vloga sindikata: Če je delavec član sindikata, lahko po pooblastilu delavca sodeluje pri zagovoru. To pomeni, da sindikat lahko aktivno sodeluje v postopku in podpira delavca pri obrambi pred morebitno neupravičeno odpovedjo.

Vloga sindikata in sveta delavcev (86. člen)

 1. Obveščanje sindikata: Če delavec tako zahteva, mora delodajalec o nameravani redni ali izredni odpovedi pisno obvestiti sindikat, katerega član je delavec ob uvedbi postopka. To zagotavlja, da je sindikat obveščen o potencialnih vplivih na svoje člane in da lahko ustrezno ukrepa.
 2. Mnenje sindikata ali sveta delavcev: Sindikat ali svet delavcev ima možnost podati svoje mnenje glede odpovedi v roku šestih dni. Če svojega mnenja ne poda, se šteje, da ne nasprotuje odpovedi. Vendar pa lahko, če meni, da za odpoved ni utemeljenih razlogov ali da postopek ni bil pravilno izveden, poda negativno mnenje.
 3. Neodvisnost končne odločitve: Kljub morebitnemu negativnemu mnenju sindikata ali sveta delavcev lahko delodajalec še vedno odpove pogodbo o zaposlitvi. Vendar mora biti takšna odločitev utemeljena in skladna z zakonom, da se zagotovi poštenost in pravilnost postopka.

Skupaj ti členi določajo serijo korakov in varovalk, ki so zasnovani tako, da zaščitijo pravice delavcev pred odpovedjo in zagotovijo, da so vsi postopki izvedeni pravično in v skladu z zakonodajo. Vključitev sindikatov in svetov delavcev poudarja pomembnost dialoga in zastopanja delavcev v teh občutljivih situacijah.

Oblika in vročitev odpovedi

Zahteve za obliko in vsebino odpovedi (87. člen)

 1. Pisna oblika: Odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti izdana v pisni obliki. Ta zahteva zagotavlja formalnost in dokazljivost postopka, saj ustvarja uraden zapis o odpovedi.
 2. Obrazložitev razlogov: Delodajalec mora v odpovedi natančno in jasno pisno obrazložiti razloge za odpoved pogodbe o zaposlitvi. To zagotavlja transparentnost postopka in omogoča delavcu, da razume razloge za odpoved.
 3. Obveščanje o pravnem varstvu in pravicah: Delodajalec mora delavca ob odpovedi pisno obvestiti o možnostih pravnega varstva in pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve. To zagotavlja, da je delavec seznanjen s svojimi pravicami in možnostmi nadaljnjega ukrepanja.

Metode in pravila vročanja odpovedi (88. člen)

 1. Osebna vročitev: Odpoved pogodbe o zaposlitvi se praviloma vroča osebno v prostorih delodajalca. Osebna vročitev zagotavlja, da delavec prejme odpoved neposredno in omogoča takojšnje pojasnilo morebitnih vprašanj.
 2. Vročitev po pošti: Če osebna vročitev ni možna, se lahko odpoved pošlje s priporočeno pošiljko s povratnico. To zagotavlja dokaz o poslanem in prejetem dokumentu.
 3. Objava na oglasnem mestu: V določenih okoliščinah, ko niti osebna vročitev niti vročitev po pošti nista možni, se lahko odpoved objavi na oglasnem mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu.
 4. Prevzem odpovedi: Delavec, ki se mu odpoved vroča v prostorih delodajalca, je dolžan prevzeti odpoved. Če delavec prevzem odpusti, se šteje, da je bila vročitev opravljena.
 5. Vročitev na naslov prebivališča: Odpoved se delavcu vroča na naslov prebivališča, določenega v pogodbi o zaposlitvi, razen če delavec sporoči nov naslov.
 6. Pravila vročanja za delodajalca: Če delodajalec ni znan na naslovu iz pogodbe, delavec vroči odpoved s priporočeno pošiljko inšpektoratu za delo.
 7. Uporaba pravil pravdnega postopka: Za vročanje odpovedi se smiselno uporabljajo pravila pravdnega postopka, razen če je z zakonom drugače določeno.

Ti členi skupaj tvorijo celovit okvir, ki zagotavlja, da je proces odpovedi izveden na jasen, pošten in zakonit način, pri čemer se spoštujejo pravice in obveznosti tako delavca kot delodajalca. Vročitev odpovedi je ključnega pomena, saj zagotavlja, da so vse strani ustrezno obveščene in imajo možnost ukrepati v skladu s svojimi pravicami in obveznostmi.

Redna odpoved: Razlogi in odpovedni roki

Razlogi za redno odpoved s strani delodajalca (89. člen)

 1. Poslovni razlog: To vključuje situacije, kot so ekonomske, organizacijske, tehnološke ali strukturne spremembe pri delodajalcu, ki vodijo do prenehanja potrebe po delu delavca pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi.
 2. Razlog nesposobnosti: Vključuje situacije, ko delavec ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov, ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela določenih z zakoni in drugimi predpisi ali na kakršen koli način ne izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja.
 3. Krivdni razlog: To so situacije, kjer delavec krši pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.
 4. Invalidnost: Če delavec ni več zmožen opravljati dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti, določene s predpisi.
 5. Neuspešno opravljeno poskusno delo: Če delavec v času poskusnega dela ne izpolnjuje pričakovanj delodajalca.

Neutemeljeni odpovedni razlogi (90. člen)

Zakon določa, da nekatere situacije ne morejo biti razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Te vključujejo:

 • Odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodbe, nege družinskih članov, starševskega dopusta.
 • Udeležba v postopku proti delodajalcu ali vložitev tožbe.
 • Članstvo v sindikatu ali udeležba v sindikalnih aktivnostih.
 • Kandidatura ali opravljanje funkcije delavskega predstavnika.
 • Diskriminatorni razlogi, kot so spol, starost, invalidnost, etnična pripadnost itd.

Odpoved s ponudbo nove pogodbe (91. člen)

Delodajalec lahko ob odpovedi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti delavcu ponudi novo pogodbo o zaposlitvi. Če delavec sprejme to ponudbo:

 • Mora skleniti novo pogodbo v določenem roku.
 • Nima pravice do odpravnine, obdrži pa pravico do pravnega varstva.
 • Če sprejme neustrezno novo zaposlitev, ima pravico do sorazmernega dela odpravnine.

Določitev minimalnih odpovednih rokov (94. člen)

Odpovedni roki so določeni glede na trajanje zaposlitve pri delodajalcu:

 1. Pri poskusnem delu: Odpovedni rok je 7 dni.
 2. Pri redni odpovedi s strani delavca: Odpovedni rok se giblje od 15 do 30 dni, odvisno od dolžine zaposlitve pri delodajalcu.
 3. Pri redni odpovedi s strani delodajalca: Odpovedni rok se giblje od 15 dni do največ 80 dni, odvisno od trajanja zaposlitve in razloga za odpoved.

Ta člen zagotavlja, da so odpovedni roki pravični in proporcionalni glede na trajanje zaposlitve in naravo odpovedi. Zagotavlja tudi, da imajo tako delavci kot delodajalci dovolj časa za prilagajanje na nove okoliščine.

Izredna odpoved

Pravila in postopki za izredno odpoved

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je ukrep, ki ga je mogoče uporabiti v izjemnih okoliščinah, ko nadaljevanje delovnega razmerja ni več mogoče. Pravila in postopki so opredeljeni v različnih členih zakonodaje in vključujejo:

 • 82. člen: Opredeljuje možnost izredne odpovedi brez odpovednega roka v primerih, določenih z zakonom.
 • 83. člen (3. odstavek): Delavec in delodajalec lahko izredno odpovesta pogodbo o zaposlitvi iz razlogov, določenih z zakonom.
 • 84. člen (2. odstavek): V primeru izredne odpovedi je dokazno breme na strani stranke, ki izredno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.
 • Pravila pravdnega postopka: Za izredno odpoved se smiselno uporabljajo pravila pravdnega postopka, kolikor ni drugače določeno.

Pri izredni odpovedi je ključnega pomena, da so razlogi za odpoved jasno opredeljeni in utemeljeni, postopek pa pravičen in skladen z zakonodajo.

Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov

Postopek in obveznosti delodajalca (98.-101. člen)

 1. 98. člen: Delodajalec mora izdelati program razreševanja presežnih delavcev, če predvideva, da bo zaradi poslovnih razlogov nepotrebno delo določenega števila delavcev.
 2. 99. člen: Delodajalec mora obvestiti in se posvetovati s sindikati o razlogih za prenehanje potrebe po delu delavcev, številu zaposlenih, predvidenih presežnih delavcih, predlaganih kriterijih za določitev presežnih delavcev in možnih ukrepih.
 3. 100. člen: Delodajalec mora pisno obvestiti zavod za zaposlovanje o postopku ugotavljanja prenehanja potrebe po delu večjega števila delavcev in opravljenem posvetovanju.
 4. 101. člen: Program razreševanja presežnih delavcev mora vsebovati razloge za prenehanje potreb po delu, ukrepe za preprečitev ali omejitev prenehanja delovnega razmerja, seznam presežnih delavcev in ukrepe za omilitev škodljivih posledic.

Kriteriji za določitev presežnih delavcev (102. člen)

 • Delodajalec oblikuje predlog kriterijev za določitev presežnih delavcev, ki jih lahko v soglasju s sindikatom prilagodi.
 • Pri določanju kriterijev se upoštevajo dejavniki, kot so strokovna izobrazba, usposobljenost, delovne izkušnje, delovna uspešnost, delovna doba, zdravstveno in socialno stanje delavca.
 • Delavci s slabšim socialnim položajem imajo ob enakih kriterijih prednost pri ohranitvi zaposlitve.
 • Začasna odsotnost delavca z dela zaradi bolezni, poškodbe ali drugega upravičenega razloga ne sme biti kriterij za določanje presežnih delavcev.

Pri odpuščanju večjega števila delavcev iz poslovnih razlogov je ključnega pomena, da delodajalec upošteva zakonske obveznosti, se posvetuje s sindikati in zavodom za zaposlovanje ter razumno in pravično določi presežne delavce ob upoštevanju vseh relevantnih dejavnikov.

Posebni primeri odpovedi

Odpoved v postopkih zaradi insolventnosti in drugih primerih prenehanja delodajalca (104.-107. člen)

 1. Odpoved v stečajnem postopku ali prisilni likvidaciji (104. člen):
  • Upravitelj lahko v postopku stečaja ali prisilne likvidacije odpove pogodbe o zaposlitvi zaposlenim delavcem s 15-dnevnim odpovednim rokom, če delo postane nepotrebno.
  • Pred odpovedjo večjemu številu delavcev mora upravitelj izpolniti obveznosti obveščanja in posvetovanja s sindikati ter obveščanja zavoda za zaposlovanje.
 2. Odpoved v primeru prisilne poravnave (105. člen):
  • V primeru potrjene prisilne poravnave lahko delodajalec odpove pogodbe o zaposlitvi, če so te odpovedi del načrta finančnega prestrukturiranja.
  • Delodajalec mora pred odpovedjo izpolniti vse obveznosti iz poglavja o odpovedi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov.
 3. Pravica do odpravnine (106. člen):
  • Delavci, ki jim je odpovedana pogodba o zaposlitvi v stečajnem postopku, postopku prisilne likvidacije ali v primeru potrjene prisilne poravnave, imajo pravico do odpravnine v skladu z zakonom.
 4. Drugi primeri prenehanja delodajalca (107. člen):
  • V drugih primerih prenehanja delodajalca lahko delodajalec redno odpove pogodbe o zaposlitvi zaposlenim delavcem s 30-dnevnim odpovednim rokom, če je to določeno z zakonom.
  • Delavci, ki jim je odpovedana pogodba o zaposlitvi v teh okoliščinah, imajo pravico do odpravnine v skladu z zakonom.
  • Delodajalec lahko oblikuje sklad za poplačilo terjatev delavcev iz naslova odpravnin.

Ti členi obravnavajo posebne situacije, ko je delodajalec v finančnih težavah ali se ukvarja z drugimi resnimi poslovnimi problemi, ki vodijo do potrebe po množičnem odpuščanju delavcev. V takih primerih zakonodaja zagotavlja določene varovalke in postopke, ki jih morajo delodajalci upoštevati, da zagotovijo pravično in zakonito ravnanje s svojimi delavci. Prav tako je poudarek na pravici delavcev do odpravnine, kar zagotavlja vsaj minimalno finančno zaščito v težkih časih.

Pravice delavcev in delodajalcev

Pravice in obveznosti strank v času odpovednega roka (97. člen)

 1. Pravica do iskanja nove zaposlitve:
  • Če delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi, ima delavec pravico do odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve. Ta pravica vključuje pravico do nadomestila plače za najmanj dve uri na teden.
 2. Dodatne obveznosti delodajalca:
  • V primeru odpovedi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, kjer delodajalec ne ponudi nove pogodbe, mora omogočiti delavcu odsotnost za en dan na teden za vključevanje v ukrepe na področju trga dela. Delodajalec je dolžan izplačati nadomestilo plače za ta čas.
 3. Varovanje pravic delavca:
  • Zakon ščiti delavca tako, da mu zagotavlja dovolj časa in sredstev za iskanje nove zaposlitve ter mu zagotavlja finančno podporo med odpovednim rokom.

Pravica do odpravnine v posebnih primerih (106. člen)

 1. Pravica do odpravnine ob odpovedi v stečajnem postopku:
  • Delavci, ki jim je odpovedana pogodba o zaposlitvi v postopku stečaja, prisilne likvidacije ali v primeru potrjene prisilne poravnave, imajo pravico do odpravnine po 108. členu zakona.
 2. Zagotavljanje minimalne finančne varnosti:
  • Odpravnina služi kot finančna podpora delavcem v prehodnem obdobju po izgubi zaposlitve, še posebej v primerih, ko je odpoved posledica finančnih težav delodajalca, na katere delavec nima vpliva.
 3. Solidarnostna odgovornost delodajalcev:
  • Če delodajalec, ki je odpovedal pogodbo o zaposlitvi, deluje v okviru večje skupine podjetij ali je povezan z drugimi podjetji, so ta podjetja v določenih primerih solidarno odgovorna za izplačilo odpravnin delavcem.

Ta dva člena zagotavljata temeljno varstvo pravic delavcev v času, ko so še posebej ranljivi – med odpovednim rokom in po odpustitvi zaradi finančnih težav delodajalca. Zagotavljajo pravico do iskanja nove zaposlitve, finančno podporo med odpovednim rokom in pravico do odpravnine kot obliko kompenzacije za izgubo zaposlitve. Delodajalci morajo te pravice spoštovati in zagotoviti, da so vsi postopki izvedeni pravično in v skladu z zakonodajo.

Sodni primer 1: Neupravičena redna odpoved

 • Opis primera: Delavec je prejel redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, ker naj bi kršil pogodbene obveznosti. Delavec je trdil, da niso bili izpolnjeni vsi postopki iz 85. člena, vključno z zagovorom in opozorilom.
 • Sodišče: Sodišče je ugotovilo, da delodajalec ni pravilno izvedel postopka pred odpovedjo in ni dokazal krivdnega razloga po 84. členu.
 • Rezultat: Odpoved je bila razglašena za neveljavno, delavec je bil upravičen do nadomestila in povrnitve stroškov.

Sodni primer 2: Izredna odpoved zaradi kaznivega dejanja

 • Opis primera: Delodajalec je delavcu izredno odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker naj bi ta storil kaznivo dejanje v škodo podjetja. Delavec je izpodbijal odpoved, trdeč, da ni bilo pravilne vročitve in da dokazi niso bili utemeljeni.
 • Sodišče: Sodišče je preučilo dokaze in ugotovilo, da je bilo kaznivo dejanje ustrezno dokazano ter da je bila vročitev izvedena skladno z 88. členom.
 • Rezultat: Izredna odpoved je bila potrjena, in delavec je izgubil tožbo.

Sodni primer 3: odpoved iz poslovnih razlogov in obveznost obveščanja

 • Opis primera: Podjetje je večjemu številu delavcev odpovedalo pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Delavci so trdili, da ni bil ustrezno izdelan program razreševanja presežnih delavcev in da ni bilo pravilnega obveščanja in posvetovanja po 99. in 100. členu.
 • Sodišče: Sodišče je ugotovilo, da delodajalec ni izpolnil svojih obveznosti glede obveščanja sindikata in posvetovanja ter da program ni bil ustrezno izdelan.
 • Rezultat: Odpovedi so bile razglašene za neveljavne, delavci so bili upravičeni do odškodnin in vrnitve na delo.

V teh primerih so sodišča presojala zakonitost odpovedi na podlagi določil Zakona o delovnih razmerjih in drugih relevantnih predpisov. Rezultati so odvisni od konkretnih okoliščin in dokazov v vsakem posameznem primeru.

Ademia logo

Uredništvo

Svet slovenskih strokovnjakov za zakonodajo glavnih področij, kot so kadrovsko delo, računovodstvo in finance ter pravo.